Văn bản liên quan đến đấu giá

THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 08/03/2024 - Lượt xem: 615

Văn bản liên quan đến bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 08/03/2024 - Lượt xem: 240

Luật Đấu giá Tài sản 2016 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 (xem tại đây)
Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản (xem tại đây)
Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (xem tại đây)
Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản (xem tại đây)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 (xem tại đây)
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (xem tại đây)
Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự (xem tại đây)

 

Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi , bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC

Cập nhật ngày: 15/03/2021 - Lượt xem: 1634

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN